• Home Bg 1
  • Home Bg 2
  • Home Bg 3
  • Home Bg 4
  • Home Bg 5
  • Home Bg 6
  • Home Bg 8
  • Home Bg 9

شركت مهندسی پرديسان رايانه سيستم (سهامی خاص)

 

با هدف تحقيق، مشاوره و توليـد در زمينـه هـای اتوماسـيون صـنعتی، سيستم های جمع آوری و پردازش اطلاعات و مانيتورينگ پروسه های صنعتی از سال 1373 شروع به فعاليت نمـود. بـا انتخـاب راه حلهای PC-Base در طراحی و استفاده از سخت افزارهای صنعتی در پيـاده سـازی ، "ابـداع و نـوآوری" در اولويـت هـای راهبردی شرکت قرار گرفت.

اطلاعات بیشتر